زهرا فلاحت

1-راه اندازی و واجبات یک کارگاه خیاطی

تجاری 1

واجبات یک کارگاه خیاطی قبل از راه اندازی آن

1 – طرح جامع:
برای موفقیت در این حوزه و برای این که نیازهای اقتصادی خود را پیش بینی کنید باید یک طرح جامع کسب و کار تهیه کنید. در هنگام تکمیل این طرح سعی کنید تا حد امکان واقع بینانه عمل کنید زیرا اگر بیشتر از توانایی خود برای سوددهی کسب و کار خود پیش بینی کنید نا امید خواهید شد اما اگر سوددهی کمتری برای کسب و کار خود پیش بینی کنید شگفت زده خواهید و این به شما کمک خواهد کرد که برای ادامه ی راه خود انگیزه بگیرید.

2 – طرح اجرایی:
گام دوم تهیه کردن یک طرح اجرایی خالصه است، که در این طرح باید مشخص کنید، برنامه‌های آینده‌ی‌تان برای کارگاه خیاطی‌تان چیست، در کارگاه خیاطی خود می خواهید دقیقا چه کاری انجام دهید برای مثال می خواهید سفارش قبول کنید یا برند خودتان را داشته باشید. توضیحاتی در مورد کارگاه خیاطی خود تهیه کنید در این توضیحات باید برای مشتریان خود بیان کنید چه چیزی شما را از رقبای تان متمایز می کند و در کدام بازارها می خواهید به فعالیت بپردازید.

3 – منابع مالی:
مهم‌ترین‌مسئله‌برای‌راه‌اندازی‌هر‌کاری‌از‌جمله‌کارگاه‌خیاطی،‌منابع‌ مالی‌است.‌باید‌برای‌راه‌اندازی‌کارگاه‌خیاطی‌خود‌منابع‌مالی‌الزم‌را‌ داشته‌باشید‌تا‌بتوانید‌نیازهای‌کارگاه‌خیاطی‌خود‌را‌برآورده‌کنید.‌به‌ همین‌دلیل‌یکی‌از‌واجباتی‌که‌قبل‌از‌راه‌اندازی‌کارگاه‌خیاطی‌باید‌به‌آن‌
بپردازید‌این‌است‌که‌ببینید‌برای‌شروع‌کار‌خود‌به‌چه‌میزان‌پولی‌نیاز دارید؟‌ایا‌پول‌کافی‌دارید‌و‌یا‌می‌خواهید‌این‌پول‌را‌از‌طریق‌وام‌های‌
بانکی‌تهیه‌کنید؟‌حتی‌اگر‌وام‌هم‌می‌خواهید‌تهیه‌کنید‌باید‌به‌خاطر‌ داشته‌باشید‌که‌گرفتن‌وام‌نیاز‌به‌وثیقه‌و‌ضامن‌دارد.

4 – بررسی بازار هدف
از دیگری مواردی که باید قبل از راه اندازی کارگاه خیاطی خود در نظر بگیرید بازار است. باید شرایط فعلی بازار را مورد بررسی قرار دهید. باید بدانید که رقبای فعلی و رقبای احتمالی چه کسانی هستند و یا خواهند بود. بازار هدف خود را مورد بررسی قرار دهید. برای این که به این موارد پاسخ دهید می توانید از افرادی که در زمینه تجربه دارند و قبال و یا در حال حاضر مدیریت یک کارگاه خیاطی و یا فروشگاه را بر عهده داشته اند پرس و جو کنید، و برای خود بازار هدف مشخص کنیم.


واجبات فیزیکی کارگاه خیاطی:

1.تهیه ی مجوز کسب کارگاه2.تهیه ی مکان فیزیکی کارگاه
3.تهیه ی دستگاه و لوازم مناسب4 .تهیه ی پارچه های الزم
5.تهیه ی مواد اولیه خرجکار6.جذب نیرو
7 .تهیه ی الگو و برش8.بازاریابی و فروش لباس ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.